شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مهندس سیدمحمد متولیان, مدیرعامل شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

  66405577, 66405577
 •   خانم سمیه نفریه, مسئول دفتر شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5470, 66469908-66405577
 •   خانم غزاله پهلواني, مسئول امورمالی شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

  5464, 66405577
 •   آقای محمدرضا عادلی, حسابدار شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5469, 66405577
 •   خانم سلیمه ایری, تسهیلات شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

  5465, 66405577
 •   خانم مرجان دريابيگي, مسئول آموزش شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  5453, 66405577
 •   آقای سيد نصرالله حسيني, .

  5469, 64545469
 •   , فاکس شرکت تعاوني اساتيد و کارکنان

  , 66496230
 •   سیدرضا هاشمی کوچکسرائی, .

  66405577, 66405577