نشريه اميرکبير

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای سجاد کیانی, مدیر داخلی نشریه اميرکبير

  2656, 66956502-66491123
 •   آقای دکتر حسینی تودشکی , مدیر مسئولی نشریه امیرکبیر

  2656, 66956502-66491123
 •   آقای عبدالرضا خورشیدی نیا,

  ,
 •   خانم مرضیه سلطانی,

  , 66956502-66491123
 •   , فاکس نشريه اميرکبير

  , 66491123