نشريه اميرکبير

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر حسینی تودشکی, مدیر مسئول نشریه امیرکبیر

  2656, 66491123
 •   آقای سجاد کیانی, مدیر اجرایی نشریه امیرکبیر

  2656, 66491123
 •   خانم زهرا حبیب نژاد, کارشناس نشریه امیرکبیر

  2656, 66491123
 •   فاکس, فاکس نشريه اميرکبير

  2656, 66491123