مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   جناب آقای دکتر حمیدرضا زرندی, مدیر فناوری و توسعه نوآوری

  66462244, 66462244
 •   خانم صدیقه ضرابی, مسئول دفتر مدیریت

  , 66462244
 •   خانم ليلا بي ريا, مسئول روابط عمومی مرکز

  , 66402525
 •   خانم نهال متقي, كارشناس فناوری و توسعه نوآوری

  , 66403183
 •   خانم شادي برندك, كارشناس فناوری و توسعه نوآوری

  , 66974930
 •   خانم ليدا وهابي, كارشناس فناوری و توسعه نوآوری

  , 66403184
 •   آقاي محمد ميرزايي, امور اجرائی و مالی

  , 66414330
 •   , فاكس

  , 66412321