گروه آموزشی زبانهای خارجی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر محمدرضا اسلامي خوزاني, مدیر گروه زبان

  2633, 66495431
 •   آقاي دکتر محمدرضا اسلامي خوزاني, هیات علمی گروه زبان

  2632, 66495431
 •   آقای دکتر محسن کرابی, هیات علمی گروه زبان

  2632, 64542632
 •   آقای دکتر مسعود عزیزی, هیات علمی گروه زبان

  2632, 64542632
 •   آقاي دکتر محمدرضا اسلامی خوزانی, هیات علمی گروه زبان

  2632, 64542632
 •   خانم دکتر فرزانه دهقان, هیات علمی گروه زبان

  2633, 66495431
 •   خانم دکتر فاطمه نامی, هیات علمی گروه زبان

  2633, 66495431
 •   , فاکس گروه زبان

  , 66495431
 •   خانم زهرا کشوري, مسئول دفتر گروه زبان

  2633, 66495431
 •   خانم لیلا برادری, کارشناس آموزشی

  2633, 66495431
 •   آقای ابوالقاسم سرابستانی, انتشارات

  2633, 66495431