دفتر نظارت و ارزيابي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر سیدمحمدحسین کریمیان, مدير کل دفتر نظارت و ارزيابي

  2628, 66401549
 •   خانم فاطمه فیروز , کارشناس دفتر نظارت و ارزيابي

  2628, 66401549
 •   خانم حميده افشاري, کارشناس دفتر نظارت و ارزيابي

  2628, 66401549
 •   خانم فهیمه کریمی طاهری, کارشناس خدمات آموزشی

  2628, کارشناس خدمات آموزشي
 •   , فاکس دفتر نظارت و ارزيابي

  , 66401549