پژوهشکده فناوريهاي نو

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مهدی احمدی نجف آبادی, رياست پژوهشکده فناوريهاي نو

  5190, 66402044
 •   خانم دکتر مهناز شمشيرساز, معاون پژوهشی پژوهشکده فناوريهاي نو

  5191, 66402044
 •   خانم دکتر حق بین نظر پاک, هيئت علمي پژوهشکده فناوريهاي نو

  5194, 66964418
 •   آقای دکتر محمد زارعی نژاد, هيئت علمي پژوهشکده فناوريهاي نو

  5192, 66964418
 •   آقای دکتر سعید صابر سمندری, هيئت علمي پژوهشکده فناوريهاي نو

  5193, 66964418
 •   خانم مهندس مريم نظري, کارشناس پژوهشی

  , 66402044
 •   خانم مهندس گلي خويشكار, کارشناس پژوهشی

  5189, 66964418
 •   , ارتباط با صنعت

  , 66402044
 •   , فاکس پژوهشکده فناوريهاي نو

  , 66402044