پژوهشکده فناوريهاي نو

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مهدی احمدی نجف آبادی, رئیس پژوهشکده فناوری های نو

  66409396, 66464086
 •   آقای دکتر سعید صابرسمندری, معاون پژوهشکده فناوری های نو

  5193, 66409396-66464086
 •   آقای دکتر محمدزارعی نژاد, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5192, 66409396-66464086
 •   آقای دکتر علی نیک بخت, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5578, 66409396-66464086
 •   خانم مهندس گلي خويشكار, معاون اجرائی پژوهشکده فناوري هاي نو

  5189, 66409396-66464086
 •   آقای دکتر سعید صابر سمندری, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5193, 66409396-66464086
 •   خانم مهندس مریم نظری, کارشناس پژوهشی پژوهشکده فناوری های نو

  5190, 66409396-66464086
 •   آقای دکتر سعید صابرسمندری, رئیس آز. مواد مرکب

  66958014, 66958014
 •   خانم دکتر سعیده مزینانی, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5710, 64545710
 •   آقای مهدی صابر, مسئول دفتر پژوهشکده فناوری های نو

  66464086, 66409396
 •   فاکس پژوهشکده فناوريهاي نو, فاکس پژوهشکده فناوريهاي نو

  66409396, 66409396
 •   خانم دکتر مهناز شمشيرساز, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5191, 66407804
 •   خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5194, 66407804
 •   آقای دکتر رسول فشارکی فرد, هيئت علمي پژوهشکده فناوری های نو

  5579, 66407804
 •   خانم دکتر مهناز شمشیرساز, رئیس آز مکاترونیک

  66407804, 66407804
 •   آقای دکتر رسول فشارکی فرد, رئیس آز سیستم های هوشمند

  66407804, 66407804
 •   آقای دکتر محمد زارعی نژاد, رئیس آز رباتیک و سیستم های سروو

  66958014, 66958014
 •   خانم دکتر معصومه حق بین نظرپاک, رئیس آز مواد پیشرفته

  66958014, 66958014
 •   آقای دکتر سعید صابرسمندری, رئیس آز مواد مرکب

  66958014, 66958014
 •   آقای دکتر علی نیک بخت, رئیس آز آنالیز مواد

  66958014, 66958014