مرکز مشاوره

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم شهناز بيگلري, سرپرست مرکز مشاوره

  3145-6, 66497945
 •   آقاي علي اصفهاني, مسئول دفتر مرکز مشاوره

  6-3145 , 66497945
 •   , كارشناس مسئول مرکز مشاوره

  6-3145 , 66497945
 •   آقاي محمدعلي شهركي,

  6-3145, 66497945
 •   خانم فاطمه مظفريان, مددكار مرکز مشاوره

  6-3145, 66497945
 •   آقای امين عبدالهي, خدمات

  6-3145 ,
 •   , فاکس مرکز مشاوره

  , 66497945