جهاد دانشگاهي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي‌ دكتر‌ مهدي‌ ورسه‌اي, رياست جهاد دانشگاهي واحد صنعتی امیرکبیر

  2323, 66465392-66950981-66950983
 •   خانم مریم احمدی زاده, مسئول دفتر جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  2323, 66465392-66950981-66950983
 •   خانم مهندس ریحانه میرخانی, معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  88853171, 88853161,88808750,88892743
 •   آقای مهندس سید مهدی آسیایی, مدیر مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  88807008, 88892144,88895969
 •   خانم زهرا شهسواری, مدیرامور مالی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  66465392, 66950981,66950983
 •   آقای مهندس سید علی محمد پور, مدیر فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  66465392, 66950981,66950983
 •   آقای عباس کریمی, مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  66465392, 66950981,66950983
 •   آقای اصغر بهمن آبادی, مسئول کتابفروشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

  2326, 66465392,66950981,66950983
 •   , فاکس جهاد دانشگاهي

  , 66950982