جهاد دانشگاهي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي‌دكتر‌مهدي‌ورسه‌اي, رياست جهاد دانشگاهي

  2323, 66465392-66950981-66950983
 •   خانم مریم احمدی زاده, مسئول دفتر جهاد دانشگاهي

  2323, 66465392-66950981-66950983
 •   خانم فاطمه عباسی, مدیر مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی

  88892743,88895969,88892144, 88892743,88895969,88892144
 •   آقاي‌مهندس‌ علي بابايي, معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی

  88853171,88853161,88808750,88892743, 88853171,88853161,88808750,88892743
 •   آقای مهندس عباس باقری, مدیر حراست جهاد دانشگاهی

  2325, 66465392,66950981,66950983
 •   آقای مهندس سید علی محمدپور, مدیرفرهنگی جهاد دانشگاهی

  66465392, 66950981,66950983
 •   آقای عباس کریمی , مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی

  66465392, 66950981,66950983
 •   خانم زهرا‌ شهسواري, مدير‌امور مالي جهاد‌دانشگاهي

  66465392,66950981,88892144, 66465392,66950981,88892144
 •   آقای عباس کریمی , انتشارات جهاددانشگاهی

  , 66950981-66950983
 •   آقای اصغر بهمن آبادی, مسئول کتابفروشی جهاددانشگاهی

  2326, 66465392,66950981,66950983
 •   , فاکس جهاد دانشگاهي

  , 66950982