جهاد دانشگاهي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي‌دكتر‌مهدي‌ورسه‌اي, رياست جهاد دانشگاهي

  2323, 66465392-66950981-66950983
 •   خانم فرشته عاشوري, مسئول دفتر جهاد دانشگاهي

  2323, 66465392-66950981-66950983
 •   آقاي ‌مهندس مجتبي آهنگر, معاون آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی

  2325, 88807008-66950983-88895969-88892144
 •   آقاي‌مهندس‌ علي بابايي, معاون پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی

  , 88808750-88892143
 •   خانم زهرا‌ شهسواري, مدير‌امور مالي جهاد‌دانشگاهي

  2324, 66950981-66465392
 •   خانم هاجر حسين‌خواه, مدير‌روايط عمومي‌جهاد‌دانشگاهي

  2325, 66950981-66465392
 •   آقای عباس کریمی , انتشارات جهاددانشگاهی

  , 66950981-66950983
 •   , کتابفروشی جهاددانشگاهی

  2326, 66950981-66950983
 •   , فاکس جهاد دانشگاهي

  , 66950982