اداره انتظامات

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای غلامرضا اعتمادزاده, سرپرست اداره انتظامات

  2297,
 •   , انتظامات درب اصلي

  490, 66465618
 •   , انتظامات درب رشت

  491,
 •   , انتظامات درب وليعصر

  3510,
 •   , انتظامات درب حافظ جنوبي

  2247,
 •   , انتظامات ساختمان فارابی

  2345,
 •   خانم جميله ابراهيم نژاد, انتظامات درب رشت

  491,
 •   آقاي مرتضي حجرگشت, انتظامات ساختمان ابوريحان

  3500,
 •   آقاي همايون حبيبي, انتظامات ساختمان ابوريحان

  3500,
 •   آقاي محمد فرزاد, انتظامات ساختمان ابوريحان

  3500,
 •   آقاي سيد مهدي هاشمي, انتظامات ساختمان ابوريحان

  3500,
 •   آقاي حسن شعباني, انتظامات ساختمان ابوريحان

  3500,
 •   آقاي حسن شعباني, انتظامات درب منفي يک ساختمان ابوريحان

  3499,
 •   آقاي سيد مهدي هاشمي, انتظامات درب منفي يک ساختمان ابوريحان

  3499,
 •   آقاي جمشيد عليپور, انتظامات درب منفي يک ساختمان ابوريحان

  3499,
 •   آقاي اسماعيل رفيعي, انتظامات درب منفي يک ساختمان ابوريحان

  3499,
 •   آقاي محمد فرزاد, انتظامات اتاق کامپيوتر ساختمان ابوريحان

  3501,
 •   آقاي همايون حبيبي, انتظامات اتاق کامپيوترساختمان ابوريحان

  3501,
 •   آقاي هوشنگ حمزه, انتظامات دانشکده پليمر

  2450,
 •   آقاي جعفر فدايي, انتظامات دانشکده پليمر

  2450,
 •   آقاي محمد رضائي, انتظامات دانشکده پليمر

  2450,
 •   آقاي فتحعلي فرامرزي, انتظامات دانشکده فيزيک

  2592,
 •   آقاي علي کياروستا, انتظامات دانشکده فيزيک

  2592,
 •   آقاي عزت اله رسول زاده, انتظامات دانشکده فيزيک

  2592,
 •   آقاي محمد کريمي, انتظامات دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر

  2596,
 •   آقاي ابوطالب طالبي, انتظامات دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر

  2596,
 •   آقاي عبدالباقر محمدي, انتظامات دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر

  2596,
 •   آقاي مجيد ذبيح پور, انتظامات دانشکده عمران ساختمان شماره 1

  3056,
 •   آقاي حميدرضا بختياري, انتظامات دانشکده عمران ساختمان شماره 1

  3056,
 •   آقاي حيدري, انتظامات دانشکده عمران ساختمان شماره 1

  3056,
 •   آقاي نادر قلي پور, انتظامات دانشکده عمران ساختمان شماره 2

  3063,
 •   آقاي حسن گلچين, انتظامات دانشکده عمران ساختمان شماره 2

  3063,
 •   آقاي رضا غريبي, انتظامات دانشکده عمران ساختمان شماره 2

  3063,
 •   آقاي امير مجيدي, انتظامات دانشکده صنايع

  2788,
 •   آقاي مهدي رجبي, انتظامات دانشکده صنايع

  2788,
 •   آقاي مهدي فيضي, انتظامات دانشکده صنايع

  2788,
 •   آقاي مجتبي عسگري, انتظامات دانشکده هوافضا

  3217,
 •   آقاي اسداله ماري فلاح, انتظامات دانشکده هوافضا

  3217,
 •   آقاي محمدعلي عبداله زاده, انتظامات دانشکده هوافضا

  3217,
 •   آقاي مازيار حسيني, انتظامات دانشکده مهندسي پزشکي

  2386,
 •   آقای سيدهاشم حسيني, انتظامات دانشکده مهندسي پزشکي

  2386,
 •   آقاي محمد يحيوي, انتظامات دانشکده مهندسي پزشکي

  2386,
 •   آقاي مصطفی رجبي, انتظامات دانشکده نساجي

  2647,
 •   آقاي مهدي مولوي, انتظامات دانشکده نساجي

  2647,
 •   آقاي علی اکبر يوسفي, انتظامات دانشکده معدن

  2921,
 •   آقاي رضا دودانگه, انتظامات دانشکده معدن

  2921,
 •   آقاي علي اکبر مزينانيان, انتظامات دانشکده معدن

  2921,
 •   آقاي سيد مجتبي موسویان, انتظامات دانشکده کامپيوتر

  2709,
 •   آقاي محمد گودرزي, انتظامات دانشکده کامپيوتر

  2709,
 •   آقاي بيان اله محمديان, انتظامات دانشکده نفت

  3529,
 •   آقاي حسين طالبي, انتظامات دانشکده نفت

  3529,
 •   آقاي مصطفي نظري, انتظامات دانشکده نفت

  3529,
 •   آقاي علي اکبر يوسفي, انتظامان دانشکده معدن

  2921,
 •   آقاي علي اکبر مزيناني, انتظامان دانشکده معدن

  2921,
 •   آقاي حميدرضا عبدالحي, انتظامان دانشکده معدن

  2921,
 •   آقاي علي صالحي, انتظامات دانشکده شيمي

  3217,
 •   آقاي احمد آجرلو, انتظامات دانشکده شيمي

  3217,
 •   آقاي سيد نظام قادري, انتظامات دانشکده شيمي

  3217,
 •   آقاي سيد ابوالفضل ميردهقان, انتظامات اداره امور خوابگاهها

  3132,