اداره کل امور دانشجویان شاهد و ايثارگر

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر بهروز آرزو, مدير کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

  , 66400603
 •   آقاي عليرضا قائني, كارشناس خدمات آموزشي

  , 66400603
 •   آقاي اصغر عبدي, كارشناس خدمات آموزشي

  , 66400603
 •   آقاي صباح بختيار, كارشناس خدمات آموزشي

  , 66400603
 •   آقای احمد شاکری , مسئول دبیرخانه شاهد و ایثارگر

  , 66400603
 •   , فاکس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

  , 66402175