اداره امور تغذیه

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم زهرا كرم سلطاني, سرپرست اداره تغذيه

  3185, 66419617
 •   آقای فیضی, کارشناس

  3540-2795, 3540-2795
 •   خانم زهرا کفايتي, واحد رايانه

  2792, 64542792
 •   خانم سراج, کارشناس

  3540-2795, 3540-2795
 •   آقای احمد سلیم, انباردار

  3188, 64543188
 •   آقاي علی احمدی, مسئول دفتر

  3540-2795, 66419617
 •   آشپزخانه سلف سرویس, آشپزخانه سلف سرویس

  2790, 64542790
 •   سلف خواهران, سلف خواهران

  3511, 3511-3541
 •   , فکس اداره تغذيه

  , 66419617