اداره انتشارات و چاپ و فروش کتاب

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر محمد سعیدی, سرپرست اداره انتشارات و دبیر کمیته کتاب

  2264-2265, 66406681-66492878
 •   آقاي مهندس هاشم ابراهيميان, معاون مالی و اداری مرکز

  2269, 66406681-66492878
 •   آقای مهندس حافظ شهبازی, امور سایت مرکز

  2264-2265, 66406681-66492878
 •   آقای بابک رحیمی, امور چاپ و توزیع کتاب

  2264-2265, 66406681-66492878
 •   آقای جواد درخشان, امور اجرایی و تحویل سربرگ

  2264-2265, 66406681-66492878
 •   آقای مهران دودانگه, امور چاپ

  2268, 66406681-66492878
 •   خانم مهربانو ملکی, امور شورای چاپ و نشر

  2266, 66406681-66492878
 •   خانم مرضیه سعیدی نژاد, مسئول امور مالی

  2264-2265, 66406681-66492878
 •   آقای ميلاد جليلي , مسئول دفتر انتشارات مرکزي

  2265-2264 , 66406681-66492878
 •   آقای حبیب انفرادی, امور چاپ

  3516, 66498868
 •   آقای حمید بازوکار, مسئول فروشگاه کتاب

  3516, 66498868
 •   آقای علی شیری, فروش و توزیع کتاب

  3516, 66498868
 •   آقاي علي اصغر ملکي, مسئول چاپخانه

  2268, 66406681-66492878
 •   آقاي مهدي فرحناک, امور چاپ

  2268, 66406681-66492878
 •   آقاي محسن فراهاني, صحافی مرکز نشر

  5684,2267, 64542267
 •   آقاي حسن فراهاني, صحافی مرکز نشر

  2268, 66406681-66492878
 •   , واحد تکثیر

  2267,
 •   فاکس, فاکس انتشارات مرکزي

  66959151, 66959151