مدیریت برنامه ، بودجه و تحول اداری

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   خانم دکتر عسل آغاز, مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

  2215, 66497937
 •   خانم معصومه شهبازي, مسئول دفتر رنامه ، بودجه و تحول اداری

  2215, 66497937
 •   آقای محمدرضا جواهر , معاون برنامه ، بودجه و تحول اداری

  5682,
 •   خانم مهندس فاطمه مقاني, کارشناس مسئول بودجه جاری

  2214, 64542214
 •   خانم طاهره هاشم, کارشناس بودجه جاری

  5049, 64545049
 •   آقای حسن بارانی زاده, کارشناس مسئول بودجه عمرانی

  5043, 64545043
 •   خانم مهندس معصومه نصيري, کارشناس مسئول تشکیلات و تحول اداری

  5681, 64545681
 •   خانم سولماز نيک جوفر, برنامه ، بودجه و تحول اداری

  2216, 64542216
 •   خانم مینو یاری, کارشناس آمار

  5680, 64545680
 •   خانم مهندس فاطمه حجتی کرمانی, کارشناس برنامه ریزی

  5686, 64545686
 •   , فاکس دفتر طرح و برنامه وبودجه

  66497937,