دبيرخانه مرکزي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس محمد نوروزی, رئيس دبيرخانه مرکزي

  2209-2207, 66407784
 •   خانم سکينه هنرمند, متصدي امور ثبت نامه ها دبيرخانه مرکزي

  2209-2207,
 •   خانم خاتون پيري, متصدي ثبت نامه هاي دبيرخانه مرکزي

  2209-2207,
 •   آقاي ذبيح اله خندابي, نامه رسان دبيرخانه مرکزي

  2207,
 •   آقاي محمدرضا باوند, بايگاني و تکثير دبيرخانه مرکزي

  2207,
 •    آقای محمدرضا جوادزاده, دبیرخانه مرکزی

  2209, 64542209
 •   آقاي مهدي عظيمي, نامه رسان و نيروي خدماتي دبيرخانه مرکزي

  2207,
 •   آقاي جواد همتي, نامه رسان و نيروي خدماتي دبيرخانه مرکزي

  2207,
 •   آقاي فرهاد قلي زاده ,

  2207,
 •   آقاي محمد عظامي, نامه رسان نامه هاي بيرون دبيرخانه مرکزي

  2207,