دبيرخانه مرکزي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس محمد نوروزی, رئيس دبيرخانه مرکزي

  2209-2207, 66407784
 •   آقاي جواد همتي, متصدی امور دفتری و بایگانی

  2207,2209, 66407784
 •   آقای محمدرضا جوادزاده, متصدی امور دفتری و بایگانی

  2207,2209, 66407784
 •   خانم سکينه هنرمند, متصدی امور دفتری و بایگانی

  2209-2207, 66407784
 •   خانم خاتون پيري, متصدی امور دفتری و بایگانی

  2209-2207, 66407784
 •   آقاي محسن ساکت, نامه رسان و نيروي خدماتي

  2207,2209, 66407784
 •   فکس, دبیرخانه مرکزی

  66413969, 66413969