مدیریت تحصيلات تکميلي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مرتضی کلاهدوزان, مديرکل تحصيلات تکميلي

  3232, 64543232
 •   خانم معصومه يعقوبي, معاون مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  3234, 64543234
 •   خانم سودابه كهزادي, کارشناس مسئول خدمات آموزشی

  3232, 64543232
 •   آقاي مهندس کيهان صداقت, مدير شبکه تحصيلات تکميلي

  3232, 64543232
 •   آقای اکبر مهدوی, مسئول دفتر

  3232, 64543232
 •   خانم فاطمه نجفيان, کارشناس واحد رایانه

  3232, 64543232
 •   خانم فاطمه کریمیان, کارشناس خدمات آموزشی

  3232, 64543232
 •   آقاي عليرضا مزيناني, متصدی بایگانی

  3232, 64543232
 •   خانم رخساره خسرواني, کارشناس دانشجویان ارشد

  3236, 64543236
 •   خانم سيده زهره ياسيني, کارشناس دانشجویان ارشد

  3270, 64543270
 •   خانم ندا اورک, کارشناس مسئول دانشجویان دکترا

  3240, 64543240
 •   خانم مریم خیرالهی, کارشناس دانشجویان دکترا

  3277, 64543277
 •   , فاکس تحصيلات تکميلي

  66418008 ,