مدیریت تحصيلات تکميلي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   دکتر عبدالرضا اوحدي همداني, مديرکل تحصيلات تکميلي

  3232, 66418008
 •   خانم سودابه كهزادي, مسئول دفتر تحصيلات تکميلي

  3232, 66418008
 •   آقاي مهندس کيهان صداقت, مدير شبکه تحصيلات تکميلي

  3232,
 •   خانم مریم خیرالهی, کارشناس دانشجویان دکترا تحصیلات تکمیلی

  3277,
 •   خانم فاطمه نجفيان, واحد رايانه

  3232,
 •   خانم معصومه يعقوبي , كارشناس مسئول تحصيلات تکميلي

  3234,
 •   خانم ندا اورک, كارشناس دانشجويان دكترا تحصيلات تکميلي

  3240,
 •   خانم رخساره خسرواني, کارشناس دانشجویان ارشد تحصيلات تکميلي

  3236,
 •    خانم سيده زهره ياسيني, کارشناس دانشجويان ارشدتحصيلات تکميلي

  3270,
 •   آقاي عليرضا مزيناني, متصدي بايگاني تحصيلات تکميلي

  3232,
 •   , فاکس تحصيلات تکميلي

  66418008 ,