مديريت امور مالي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای محسن دخانچی, مدير کل امور مالي

  2-2203،2201،2230, 66407785، 66418007، 66462743
 •   خانم عابديني, مسئول دفتر امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای محسن قاقزانی, مسئول دفتر امور مالی

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي حميد رضا ربيعي, معاون مدیرکل امور مالی

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي محمدعلي فيض آبادي, رئيس اداره دفتر داری امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای حمید رضا رحیمی, رئیس اداره اعتبارات سرمایه ای

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای سید محمد تقی زاده, رئیس اداره اعتبارات هزینه ای

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای مهرداد جهانی, رئیس اداره اعتبارات اختصاصی

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   خانم مهرنوش محبوبی, رئیس اداره اعتبارات

  2230, 2230
 •   آقاي عبدالحامد سيدين خراساني, اداره دفتر داري امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای مهدی عبدالمحمدی, بایگانی امور مالی

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي مسعود غفاريان, اداره هزينه اي امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي مهدي عبدالمحمدي, تحويل چك امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي عبدالحميد بزرگ پناه, اداره اختصاصي امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي خدابخش جليلي, حقوق و دستمزد(رسمي و پيماني ) امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي حسن ملک محمدي, اداره هزينه اي امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   خانم اکرم زعفراني, اداره اختصاصي امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   خانم زهرا قوتي, اداره اختصاصي امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   خانم زهرا مهدی بابايي, اداره دفترداري امور مالي

  2-2203،2201،2230, 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای محمد قاسمی, اداره دفترداری

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   خانم سپیده سلطانزاده , حقوق و دستمزد (هیئت علمی)

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي محمود علي ميرزايي, اداره هزِينه اي امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقاي علي مصطفي رضي, نامه رسان امور مالي

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   آقای عیسی عسگری, امور داخلی امور مالی

  2-2203،2201،2230 , 66407785، 66418007، 66462743
 •   , فکس

  2-2203،2201،2230 , 66407785،66418007