مديريت امور مالي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای محسن دخانچی, مدير کل امور مالي

  2230, 64542230
 •   آقاي حميد رضا ربيعي, معاون مدیرکل امور مالی

  64542230, 64542230
 •   خانم منیر عابدینی, مسئول دفتر امور مالي

  2230, 64542230
 •   آقای محسن قاقزانی, کارشناس مسئول رسیدگی و کنترل اسناد

  2230, 64542230
 •   خانم لاله فرهنگ, کارشناس رسیدگی و کنترل اسناد

  2230, 64542230
 •   خانم زهرا قوتی, کارشناس رسیدگی و کنترل اسناد

  2230, 64542230
 •   آقای سعید خرم جاه, کارشناس رسیدگی و کنترل اسناد

  2230, 64542230
 •   خانم مهندس مهرنوش محبوبی, رئیس اداره اعتبارات

  2230, 64542230
 •   خانم عاطفه عابدین زاده عبادی, رئیس اداره اعتبارات

  2230, 64542230
 •   آقای مهرداد جهانی, رئیس اداره دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقاي حسن ملک محمدی, حسابدار مسئول دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقاي خدابخش جليلي, کارشناس مسئول دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   خانم اکرم زعفراني, کارشناس دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقاي مرتضی سلطانی, حسابدار دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقاي ابوالقضل طهماسبی, کارشناس دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقاي مهندس وحید پویا, کارشناس دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقاي امیرحسین عظامی, حسابدار دریافت و پرداخت

  2230, 64542230
 •   آقای محمد قاسمی, رئیس اداره دفتر داری

  2230, 64542230
 •   خانم زهرا مهدی بابايي, کارشناس دفترداری

  2230, 64542230
 •   آقای مهدی عبدالمحمدی, مسئول خدمات مالی

  2230, 64542230
 •   آقای کاوه نوری نجفی, متصدی امور دفتری و بایگانی

  2230, 64542230
 •   آقای حبیب توماج, حسابدار دفترداری

  2230, 64542230
 •   آقاي حمیدرضا سرابستانی, مسئول خدمات مالی

  2230, 64542230
 •   آقای مهندس پژمان حیدری, کارشناس دفترداری

  2230, 64542230
 •   آقای مهندس علیرضا صفری, رئیس اداره اموال

  2230, 64542230
 •   آقای اصغر کاظمی, مسئول خدمات مالی

  2230, 64542230
 •   آقای علی اکبر اسدالهی, مسئول خدمات مالی

  2230, 64542230