جامعه فارغ التحصيلان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای مهندس عباس شعري مقدم, دبيرجامعه فارغ التحصيلان

  , 88914519
 •   آقای مهندس لطف اله مکرمي, مسئول کميته اجرايي جامعه فارغ التحصيلان

  , 88914519
 •   خانم راحله رحماني, مسئول دفتر جامعه فارغ التحصيلان

  , 88899438
 •   خانم زينب نيک بخش, مسئول عضوگيري جامعه فارغ التحصيلان

  , 66962395
 •   , فاکس جامعه فارغ التحصيلان

  , 88899438