جامعه دانش‌آموختگان

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
  •   آقای هادي لطفي, دبير جامعه دانش‌آموختگان

    5769, 64545769
  •   خانم مهیا محمدی, مسوول دبيرخانه و عضوگيري جامعه دانش‌آموختگان

    5771و5187, 64545767