مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مالک نادری, مدیر فناوری و ارتباط با صنعت

  66414851, 66414851
 •   خانم مهندس اکرم طاهری, ون مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت

  5429, 64545429
 •   خانم مهندس سمیه جهانباني, کارشناس توسعه و انتقال فناوری

  5433, 66952282
 •   خانم مهندس مرضیه سلیميان, کارشناس توسعه و انتقال فناوری

  5446, 64545446
 •   آقاي مهندس سید مسعودقريشي, کارشناس مسئول قراردادها

  5431, 66952282
 •   آقای محمد حسین صبوحی, کارشناس پژوهشی

  5577, 66952282
 •   خانم محبوبه صفري نسب, کاردان پژوهشی

  5448, 66952282
 •   خانم زهرا رحیمی, کارشناس مالکیت فکری

  66460707, 66460707
 •   خانم مهندس سپیده مرادی, کارشناس قراردادهای کلان

  5434, 64545434
 •   خانم صدیقه ضرابی, مسئول دفتر فناوری و ارتباط با صنعت

  66414851, 66414851