ارتباط با صنعت و کارآفرینی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر مالک نادری , مدیر کل ارتباط با صنعت و کارآفرینی

  , 66414851-66952282-66460707
 •   خانم مهندس اکرم طاهری, معاون مدیر کل ارتباط با صنعت و فناوری

  5429, 66952282-66460707
 •   خانم آزاده جعفر پور, مسئول دفترفناوری وارتباط با صنعت

  , 6414851-66952282-66460707
 •   خانم مهندس مرضیه سلیميان, کارشناس آمارو اطلاعات

  5446,
 •   خانم زهرا رحیمی, کارشناس مالکیت فکری

  , 66460707
 •   خانم محبوبه صفري نسب, امور مربوط به قرارداها

  5448,
 •   خانم مهندس سمیه جهانباني, کارشناس دفتر انتقال فناوری

  5433,
 •   خانم مهندس سپیده مرادی, کارشناس قراردادهای نوع 2

  5434,
 •   آقای محمد حسین صبوحی, مسئول کارآموزی- کارورزی- کاریابی – امور مربوط به قرارداها

  5577,
 •   آقاي مهندس سید مسعودقريشي, مسئول امور قراردادهای دانشگاه

  5431,