اداره روابط عمومی

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي مصطفی رستم خانی, سرپرست اداره روابط عمومي

  2285-2286, 66414113
 •   خانم جميله يعقوبي, مسئول دفتر اداره روابط عمومی

  2285-2286, 66414113
 •   خانم منيژه هاشم خاني, کارشناس، امور نشریه و ارتباطات رسانه ای

  2286-2285, 66414113
 •   آقاي علي اصغر وحداني, كارشناس گرافيك روابط عمومي

  2285-2286, 66414113
 •   آقاي حسين رحماني, کمک کارشناس، امور مالی و پشتیبانی

  2285-2286, 66414113
 •   آقاي حسين رضايي, کارشناس مسئول، امور سایت و اطلاع رسانی الکترونیک

  2285-2286, 66414113
 •   خانم عزیزه رحمانی, کارشناس، امور هماهنگی سالن ها

  2285-2286, 66414113
 •   آقای سیف الله بابایی, امور پشتیبانی

  2285-2286, 66414113
 •   , فکس روابط عمومي

  , 66963292
 •   آقای محمدرضا شاهین, کارشناس، امور افکارسنجی و برنامه¬ریزی

  2286-2285, 66414113
 •   آقای محمد جعفری طاهری, امور سمعی و بصری

  2286-2285, 66414113
 •   آقای فرشاد محمدی, مسئول ساختمان فارابی

  2290, 64542290