دانشکده مهندسی نفت

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر وحید حدادی اصل, رئیس دانشکده

  3527, 66959147
 •   خانم صديقه عليزاده, مسئول دفتر

  3527, 66959147
 •   آقای دکتر احسان خامه چی, معاون دانشکده

  5154, 64545154
 •   آقای عباس آقاشفیع, مسئول مالی و اداری

  5152, 64545152
 •   آقای دکتر مهدی شعبانی, مدیر گروه آموزشی مهندسی نفت

  5140, 64545140
 •   آقای دکتر محمد شریفی, مدیر گروه آموزشی مخازن هیدروکربوری

  5181, 64545181
 •   آقای دکتر احمدرضا ربانی, عضو هيئت علمي

  5134, 64545134
 •   آقای دکتر محمدجواد عامری شهرابی, عضو هیئت علمی

  5128, 64545128
 •   آقای دکتر محمد رضا خرسند موقر, عضو هیئت علمی

  5133, 64545133
 •   آقای دکتر محمد شریفی, عضو هیئت علمی

  5181, 64545181
 •   آقای دکتر محمد احمدی, عضو هیئت علمی

  5182, 64545182
 •   آقای دکتر جلال فهیم پور, عضو هیئت علمی

  5144, 64545144
 •   آقای دکتر علیرضا کاظمی, عضو هیئت علمی

  5180, 64545180
 •   آقای دکتر یوسف رفیعی, عضو هیئت علمی

  5183, 64545183
 •   آقای دکتر عبدالرحیم جواهریان , عضو هیئت علمی

  5131, 64545131
 •   آقای دکتر بابک امین شهیدی, عضو هیئت علمی

  5129, 64545129
 •   آقای مهندس محسن ده ودار, کارشناس آموزشی (آزمایشگاه)

  5149, 64545149
 •   آقاي مهندس مهدي رحماني, کارشناس آموزشی (آزمایشگاه)

  5175, 64545175
 •   خانم مهندس لیلی آخشیج, کارشناس آموزشی (آزمایشگاه)

  5157, 64545157
 •   خانم مهندس خاطره مقتدر, کارشناس آموزشی (آزمایشگاه)

  5141, 64545141
 •   خانم مهندس ریحانه پیرو, کارشناس آموزشی (آزمایشگاه)

  5179, 64545179
 •   آقای علیرضا امیری ابیانه, کارشناس کامپیوتر

  5151, 64545151
 •   آقاي عليرضا متقي, کارشناس خدمات آموزشی (مقطع دکتری)

  5150, 64545150
 •   خانم مهندس روشنك بهرام نژاد, کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی ارشد)

  5146, 64545146
 •   خانم لیلا ارم, کارشناس پژوهش و کارشناس خدمات آموزشی (مقطع کارشناسی)

  5126, 64545126
 •   آقای محمد کریمی برمی, کارپرداز و مسئول ساختمان

  5148, 64545148
 •   آقای حمید رمضان پور, انتشارات

  5164, 64545164