دفتر ریاست دانشگاه

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقای دکتر سيد احمد معتمدي, رياست دانشگاه

  2220-2219, 66468055
 •   آقای دکتر محمد رضا رازفر, مدير کل دفتر رياست و مشاور رئيس دانشگاه

  2205, 66967395
 •   آقاي دکتر سيد محمود رضايي, مشاور مدیر کل حوزه ریاست و رئیس اداره نظارت و ارزیابی

  2205, 66937395
 •   آقای دکتر جعفر میلی منفرد, مشاور ریاست و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

  , 66468055
 •   , رئيس دفتر

  2220-2219, 66468055
 •   خانم مهين عندليب, کارشناس امور دفتري

  2220-2219 , 66468055
 •   آقای دکتر رضا صراف شیرازی, مشاور رئیس دانشگاه

  2220, 64542220
 •   آقای هژیر ملک حسینی, مسئول دفتر ریاست دانشگاه

  2219-2220, 66468055
 •   آقاي احمد بنائي,

  2220-2219, 66468055