معاونت توسعه و مدیریت منابع

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر فرهاد رحمتي, معاون توسعه و مدیریت منابع

  2228, 66406568
 •   خانم مريم اينانلو, مسئول دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

  2228, 66406568
 •   آقای حسن اسماعيلي طاهري, کارشناس دفتر معاونت توسعه و مدیریت منابع

  2228, 66406568
 •   , فکس معاونت توسعه و مدیریت منابع

  , 66959195