معاونت فرهنگی و دانشجویي

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دكتر جواد شکرالهی مغانی, سرپرست معاون فرهنگی و دانشجویي

  2310, 66465617,66952244
 •   آآقای مهندس حسین یوسفی خواه, مديرکل امور دانشجوئي

  2305,
 •   خانم راحله تات, مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2310,
 •   آقاي عليرضا صفري, امورقراردادهاوحقوق ودستمزدامور مالي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2311,
 •   آقاي سلمان عسكري زاده, مسئول دفتر مدير كل امور دانشجوئي

  2305,
 •   خانم سميه سرشار, مسئول دبيرخانه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2310,
 •   خانم زهرا محمودي, تايپيست معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2310,
 •   آقای یونس عبادی,

  ,
 •   آقاي اسکندر نادرپور, حسابداري امور مالي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2311,
 •   آقاي غلامرضا مرادي سرشت, حسابداري امور مالي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2313,
 •   آقاي محمدحسن مقیمی,

  ,
 •   خانم پريسا فيروزي, حسابداري امور مالي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2315,
 •   خانم راحله تات, كارشناس كمسيون موارد خاص معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2310, 66481572
 •   خانم کبری درویشی , دفتر طرح و برنامه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2312,
 •   خانم هدی قوامی پور, دفتر طرح و برنامه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2312,
 •   آقاي عليرضا خاني, كارپردازي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2318,2322,
 •   آقاي سعيد ابراهيمي, کارپردازي معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2318,2322,
 •   آقاي محسن غلامي, مسئول نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304, 66495434
 •   آقاي علي خانداني, راننده واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304,
 •   آقاي تقي فيضي, راننده واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304,
 •   آقاي محمد حسن فيضي, راننده واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304,
 •   آقاي ولي اله شهروي, راننده واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304,
 •   آقاي داود دلكش, راننده واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304,
 •   صندوق قرض الحسنه شهدا, صندوق قرض الحسنه شهدا

  2322, 64542322
 •   آقاي روح اله صالحي, خدمات واحد نقليه معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2303,2304,
 •   آقاي علي اكبر صالحي, خدمات معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2319,
 •   آقاي حسين باغبان, خدمات معاونت فرهنگی و دانشجویي

  2319,