مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید
 •   آقاي دکتر سلمان نيک صفت, رياست مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات

  2827-2836-2829, 66469960
 •   سرکار خانم صغري پورجعفري, مسئول دفتر

  2827-2836-2829, 66469960
 •   سرکار خانم مهندس ميترا رضازاده, مدير پشتيباني و فني - سرپرست بخش اتوماسیون اداری

  2872, 64542872
 •   آقاي مهندس مجيد قاسمي, عضو هيأت علمي و مدير پروژه مکانيزاسيون

  2874,
 •   سرکار خانم مهندس مهرگان حشمتي, سرپرست بخش نرم افزار

  2871, 64542871
 •   سرکار خانم مهندس فاطمه سپهرمنش, سرپرست وب دانشگاه

  2876, 64542876
 •   سرکار خانم مهندس شادي حقيقت پور, کارشناس اجرايي پروژه هاي مکانيزاسيون

  2869, 64542869
 •   آقاي مهندس وفا اسلامي, امور مشترکین

  5051, 64545051
 •   سرکار خانم مهندس مريم احمدي, کارشناس نرم افزار

  2875, 64542875
 •   خانم زینب دهقانی, مسئول محتوی الکترونیکی دروس

  5057,
 •   سرکار خانم مهندس مرضيه کسرايي, کارشناس اتوماسیون اداری

  2865, 64542865
 •   آقاي علي فلاح رمضان نژاد, تکنسين شبکه ، امین اموال ،امور عمومي

  2882,
 •   خانم معصومه جعفري, امور مشترکین

  2879-5555, 64545555
 •   سرکار خانم مهندس ليلا حيدري, مسئول شبکه

  2880, 64542880
 •    آقاي مهندس محمدرضا نطقي طاهري, مسئول امور مشترکين شبکه

  2870, 66498368
 •   سرکار خانم مهندس فريبا ولي, مسئول بخش سخت افزار

  2844, 64542844
 •   آقای مهندس محمد مهدي رحيمي , کاردان شبکه

  2881, 64542881
 •   سرکار خانم مهندس آزاده متولیان, کارشناس سخت افزار

  5007, 64545007
 •   آقاي محسن عاشري, امور مشترکين شبکه

  2828, 66498368
 •   آقاي مهندس سیامک مصري, مسئول بخش مخابرات ،پست الکترونيکي

  5500, 66973113
 •   آقاي مجيد قاسمي, تکنسين مخابرات

  2830, 66400242
 •   آقاي علي زارعي, اپراتور تلفن

  2248,
 •   سرکار خانم سهیلا کیانی, اپراتور تلفن

  2868, 64542868
 •   , امور داخلي

  2838,
 •   , فکس

  , 66469961