راهنمای تلفنی دانشگاه

ليست شماره های تلفنی بر اساس واحد اداری :

نام واحد


جستجوی شماره های تلفنی بر اساس  نام يا محل فعاليت:
 


 

 

 ايران ، تهران ، خيابان حافظ ، 424، دانشگاه صنعتی اميرکبير .
تلفن:1- 64540(21)98+   فکس: 6413969(21)98+
حق مالکيت معنوی محفوظ می باشد. مرکز انفورماتيک و ارتباطات